Các ký hiệu trên nhãn gáy sách có ý nghĩa như thế nào?

04/12/2023

Nhãn gáy sách gồm có 2 hệ thống ký hiệu là mã mượn trả và mã xếp giá.

Mã mượn trả là mã số duy nhất của mỗi cuốn sách trong thư viện được dùng để ghi mượn/ghi trả trong quá trình lưu thông tài liệu. Ký hiệu này thể hiện đặc điểm của từng cuốn sách về ngôn ngữ tài liệu (Anh/Việt/Pháp…), loại hình tài liệu (giáo trình/sách tham khảo/luận văn…) và số thứ tự của cuốn sách trong kho.

Mã xếp giá xác định vị trí duy nhất của một tên sách trong kho, gồm 3 yếu tố: (1) Chỉ số phân loại DDC, (2) Nhóm 3 chữ cái đầu của tên tác giả/tên nhan đề và (3) Năm xuất bản.