Tôi làm mất sách mượn của Thư viện thì phải bồi thường như thế nào?

10/09/2019

- Đối với trường hợp làm mất sách, bạn đọc có thể chọn một trong ba hình thức sau:

- Bồi thường bằng tài liệu như tài liệu đã mượn (áp dụng đối với tên sách hiện có trên thị trường);

- Bồi thường thay thế bằng tài liệu khác (áp dụng đối với tên sách không có trên thị trường);

- Bồi thường bằng tiền theo giá sách niêm yết trên website của Nhà xuất bản hoặc trang amazone.com;

Ngoài ra, bạn đọc phải bồi thường thêm 50.000đ/cuốn (chi phí mua tem từ, barcode, xử lý nghiệp vụ).