Manning, George, 1957-

The art of leadership / George Manning, Kent Curtis. - 3rd ed. - Boston : McGraw-Hill Irwin, 2009 - xv, 454 p. : ill. ; 28 cm.

Original: E-C7/00020-25 ; Copy: E-C7/00026-27

0071276289 9780071276283


Leadership.
Management.

Nghệ thuật lãnh đạo Tâm lý học ứng dụng

158/.4