Services


Mượn - Trả tài liệu

Dịch vụ áp dụng cho tất cả các đối tượng là: Sinh viên, cán bộ, giảng viên

Gia hạn tài liệu

Gia hạn tài liệu là dịch vụ cho phép bạn đọc gia hạn tài liệu theo từng kiểu bạn đọc

Tư vấn hỗ trợ thông tin

Thư viện sẵn sàng trả lời các câu hỏi của bạn đọc về kiến thức tổng quát, giáo trình, tài liệu tham khảo và các thắc mắc khác liên quan đến thư viện

Đặt mượn tài liệu

Áp dụng đối với các tài liệu được phép đặt mượn của Thư viện

Đọc tại chỗ

Dịch vụ dành cho tất cả các đối tượng có nhu cầu sử dụng tài liệu ở các không gian tại thư viện

Dịch vụ đào tạo kiến thức thông tin

Các lớp đào tạo kiến thức thông tin được tổ chức nhằm giúp sinh viên, giảng viên và cán bộ trong Khoa nâng cao hiểu biết về nguồn thông tin, tài liệu sẵn có trong thư viện, kỹ năng thẩm định, đánh giá và khai thác thông tin một cách hiệu quả, và các kỹ năng hỗ trợ học tập, nghiên cứu và giảng dạy, cụ thể: