Nội Quy

09/09/2019


NỘI QUY THƯ VIỆN

I. Điều khoản chung 

 - Cộng đồng người sử dụng Thư viện Khoa Quốc tế là những người đang làm việc và đang học tập tại Khoa (gọi chung là người sử dụng).

 - Thẻ sử dụng Thư viện được tích hợp trong thẻ sinh viên, thẻ học viên.

 

II. Trách nghiệm và quyền hạn của người sử dụng thư viện

1. Trách nghiệm của người sử dụng Thư viện

 - Sử dụng các nguồn tài nguyên thông tin, dịch vụ và các trang thiết bị của Thư viện theo đúng chính sách, thủ tục và hướng dẫn của Thư viện;

 - Để túi xách, vật dụng cá nhân đúng nơi quy định và tự chịu trách nhiệm về tài sản cá nhân;

 - Thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự và an toàn trong Thư viện, lịch sự trong giao tiếp, sử dụng điện thoại đúng nơi quy định, mặc trang phục theo quy định của Khoa;

 - Giữ gìn vệ sinh và mỹ quan trong Thư viện, bỏ rác đúng nơi quy định, sắp xếp ghế ngay ngắn sau khi sử dụng;

 - Giữ gìn và bảo vệ tài sản của Thư viện;

 - Trao đổi, thảo luận nhóm trong các khu vực được phép (phòng học nhóm);

 - Trả tài liệu đúng thời gian quy định, không tự ý mang tài liệu ra khỏi Thư viện khi chưa làm thủ tục mượn tại quầy phục vụ.

 

2. Quyền hạn của người sử dụng thư viện

 - Được sử dụng các nguồn tài nguyên thông tin, dịch vụ và trang thiết bị của Thư viện;

 - Tham gia các sự kiện, chương trình do Thư viện tổ chức;

 - Đề nghị các yêu cầu cải thiện cho các hoạt động của Thư viện.

 

III. Trách nghiệm và quyền hạn của Thư viện

1. Trách nghiệm của Thư viện

 - Cung cấp nguồn tài nguyên thông tin và các dịch vụ chất lượng, phù hợp với các đối tượng người sử dụng;

 - Không ngừng cải tiến chất lượng hoạt động để phục vụ người sử dụng ngày càng tốt hơn;

 - Chấp hành các quy định về đạo đức nghề nghiệp và chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

 

2. Quyền hạn của Thư viện

   Nhắc nhở hoặc lập biên bản xử lý các hành vi vi phạm nội quy, các quy định, thủ tục và hướng dẫn của Thư viện và đề xuất Phòng Công tác học sinh viên, Phòng Đào tạo xử lý theo quy định của Khoa.