Refine your search

Important links here.
Danh sách 10 tài liệu được ghi mượn nhiều nhất trong những tháng gần đây.
Nhan đề Item type Ghi mượn  
Management /

Daft, Richard L. - Cengage, Australia : 2022 - 770 p. ; 28 cm.

Kiểu tài liệu Giáo trình Ghi mượn: 3 Đặt mượn
Event planning :

Allen, Judy - Wiley, Canada : 2009 - 414 p. ; 28 cm.

Kiểu tài liệu Giáo trình Ghi mượn: 1 Đặt mượn
The culture map :

Meyer, Erin - Publicaffairs, New York : 2014 - 277 p. ; 28 cm.

Kiểu tài liệu Sách tham khảo Ghi mượn: 1 Đặt mượn
Introductory Econometrics :

Wooldridge, Jeffrey M - Cengage Learning, Australia : 2013 - 881 p. ; 28 cm.

Kiểu tài liệu Giáo trình Ghi mượn: 1 Đặt mượn
Managerial Accounting :

Hilton, Ronald W. - Mc Graw Hill, New York : 2022 - 847 p. ; 28 cm +

Kiểu tài liệu Giáo trình Ghi mượn: 1 Đặt mượn