Refine your search

Important links here.
Danh sách 10 tài liệu được ghi mượn nhiều nhất trong những tháng gần đây.
Nhan đề Item type Ghi mượn  
Management information systems :

Laudon, Kenneth C. - Pearson, United Kingdom : 2020 - 652 p. 29 cm.

Kiểu tài liệu Giáo trình Ghi mượn: 1 Đặt mượn
Mathematics for economics and business /

Jacques, Ian - Pearson, Harlow : 2018 - x, 738 p. 27 cm.

Kiểu tài liệu Giáo trình Ghi mượn: 1 Đặt mượn
International accounting /

- McGraw Education, New York : 2020 - xxi, 522 p. 26 cm.

Kiểu tài liệu Giáo trình Ghi mượn: 1 Đặt mượn