Refine your search

Important links here.
Danh sách 10 tài liệu được ghi mượn nhiều nhất trong những tháng gần đây.
Nhan đề Item type Ghi mượn  
Business statistics :

Selvanathan, Eliyathamby A. - Cengage Learning Australia, South Melbourne, Vic. : 2017 - 1128 p. 26 cm.

Kiểu tài liệu Giáo trình Ghi mượn: 19 Đặt mượn
International management :

Luthans, Fred - McGraw-Hill, New York : 2012 - xxvi, 646 pages : illustrations ; 28 cm

Kiểu tài liệu Giáo trình Ghi mượn: 6 Đặt mượn
Management /

Daft, Richard L. - Cengage Learning, cop. , Boston, Mass. : 2016 - xxix-767 p. 28 cm.

Kiểu tài liệu Giáo trình Ghi mượn: 3 Đặt mượn
Strategic management /

Rothaermel, Frank T. - McGraw-Hill Education, New York, NY : 2017 - xxv, 526 pages : illustrations, 26 cm

Kiểu tài liệu Giáo trình Ghi mượn: 2 Đặt mượn
Principles of risk management and insurance /

Rejda, George E. - Pearson, Upper Saddle River : 2014 - 701 pages : illustration ; 28 cm

Kiểu tài liệu Giáo trình Ghi mượn: 2 Đặt mượn
Investments :

Jones, Charles Parker - John Wiley & Sons, Hoboken, NJ : 2013 - xviii, 638 p. 28 cm.

Kiểu tài liệu Giáo trình Ghi mượn: 2 Đặt mượn
Systems analysis and design /

Dennis, Alan - John Wiley, Hoboken, NJ : 2013 - xiii, 563 p. 28 cm.

Kiểu tài liệu Giáo trình Ghi mượn: 1 Đặt mượn
International Trade :

Krugman, Paul R. - Pearson Education Canada, Harlow, United Kingdom : 2018 - 367 pages 28 cm.

Kiểu tài liệu Giáo trình Ghi mượn: 1 Đặt mượn
Halliday & Resnick fundamentals of physics /

Halliday, David - John Wiley & Sons, cop. , Hoboken, NJ : 2011 - xxii, 1248, 15, 12, 25 pages : color illustrations 28 cm.

Kiểu tài liệu Giáo trình Ghi mượn: 1 Đặt mượn