Refine your search

The 10 most checked-out in the past months
Title Item type Checkouts  
Con đường tăng trưởng thương hiệu :

Romaniuk, Jenni - Công Thương ; Công ty Sachs Apha, H. : 2023 - 328 tr. ; 24 cm.

Item type Sách tham khảo Checkouts: 2 Place hold
Con đường tăng trưởng thương hiệu :

Sharp, Byron - Công Thương ; Công ty Sách Apha H. : 2023 - 320 tr. ; 24 cm.

Item type Sách tham khảo Checkouts: 2 Place hold
Bán lẻ hợp kênh /

Mason, Tim - Dân trí, H. : 2022 - 350 p. ; 18 cm.

Item type Sách tham khảo Checkouts: 1 Place hold
Ngôi trường mọi khi /

Nguyễn, Nhật Ánh, - Nxb. Trẻ, TP. Hồ Chí Minh : 2016 - 236 p. ; 18 cm.

Item type Sách tham khảo Checkouts: 1 Place hold