Văn bản quản lý

04/12/2023

Văn bản quản lý 

1. Quy định tổ chức và hoạt động thư viện. Tải về

2. Quy trình bổ sung và thanh lọc tài liệu. Tải về

3. Quy trình sao chụp tài liệu. Tải về

4. Quy trình mượn, trả tài liệu trực tiếp, trực tuyến. Tải về