Courses

Name Dept. Course # Section Term Instructors Notes
MA ISVNU 123
ma ISVNU 123 0
ma ISVNU 123 0
Microeconomics ISVNU INE1050 (1,2) Chương trình IB, AC
Nguyễn Viết Thành
Có bản điện tử trên Bookworm
Macroeconomics ISVNU INE1051 Chương trình AC, IB, MIS
Lê Hương Linh
Nguyễn Thị Nguyệt
Hoàng Kim Thu
Có bản điện tử trên Bookworm
English for Academic Purposes ISVNU INS1014 Chương trình AC, IB, MIS, IEC
Nguyễn Thị Thu, Huyền
Có bản điện tử trên Dspace
English for Academic Purposes 2 ISVNU INS1015 Chương trình AC, IB. MIS, ICE
Nguyễn Thị Thu, Huyền
Có bản điện tử trên Bookworm
English for specific puposes 1 ISVNU INS1016 Chương trình AC, IB, MIS, IEC Có bản điện tử trên Bookwom
Physics 1 ISVNU INS1158 Chương trình ICE Có bản điện tử trên Dspace
Principles of Marketing ISVNU INS2003 Chương trình AC, IB
Nguyễn Thị Hồng Hanh
Phạm Thị Liên
Hồ Nguyên Như Ý
Có bản điện tử trên Bookworm
Economic Statistics ISVNU INS2004 (1, 3) Chương trình AC, IB
Lê Đức, Thịnh
Có bản điện tử trên Bookworm
International economics ISVNU INS2005 (3,4) Chương trình AC, IB
Bùi Mỹ Trinh
Có bản điện tử năm 2015 trên Bookworm
Financial Management ISVNU INS2007 (1,3) Chương trình AC, IB
Đỗ Phương, Huyền
Có bản điện tử trên Bookworm
Monetary, Credit and Banking ISVNU INS2008 (2) Chương trình AC, IB
Nguyễn Xuân Hải
Có bản điện tử trên Bookworm
Principles of Accounting ISVNU INS2009 (1,2,3) Chương trình AC, IB
Trần Thị Thuỷ Anh
Có bản điện tử trên Dspace
Fundamentals of Finance ISVNU INS2015 Chương trình IB Có bản điện tử trên Bookworm
Business Organization and Management ISVNU INS2019 (1) Chương trình AC, IB
Bùi Mỹ Trinh
Có bản điện tử trên Bookworm
Introduction to International Business ISVNU INS2021 (1,4) Chương trình AC, IB
Phạm Hương, Trang
Có bản điện tử trên Bookworm
Introduction to International Business ISVNU INS2021 (2) Chương trình AC, IB
Richard Lionel Pearl
Có bản mềm trên Bookworm
Operations Management ISVNU INS2023 Chương trình AC, IB
Nguyễn Phú Hưng
Trần Công Thành
Có bản điện tử trên Bookworm
Organizational Strategy ISVNU INS2024 Chương trình IB Có bản điện tử trên Dspace
Information Systems in Organizations ISVNU INS2025 Chương trình MIS
Nguyễn Thị Hồng, Vân
Có bản điện tử trên Bookworm
Accounting Information Systems ISVNU INS2025 (1) Chương trình MIS Học kỳ 2
Nguyễn Thị, Thu Thủy
Có bản điện tử trên Bookworm
Business Communication ISVNU INS2029 Chương trình AC, IB
Nguyễn Thị Minh, Huyền
Có bản điện tử trên Bookworm
Business Information Systems and Processes ISVNU INS2037 Chương trình IB Có bản điện tử trên Bookworm
Database Systems ISVNU INS2055 Chương trình MIS
Trần Thị, Oanh
Có bản điện tử trên Bookworm
Accounting Information Systems ISVNU INS2104 Chương trình AC Học kỳ 2
Nguyễn Thị, Vân Anh
Có bản điện tử trên Bookworm
Managerial Accounting ISVNU INS2109 Chương trình AC, IB
Lê Văn, Liên
Nguyễn Thị Kim Oanh
Trần Thị Thuỷ Anh
Có bản điện tử trên Bookworm
Financial Accounting 1 ISVNU INS3001 (1) Chương trình AC, IB
Lê Văn, Liên
Có bản điện tử trên Bookwworm
Financial Accounting 1 ISVNU INS3001 (2) Chương trình AC, IB
Chu Huy, Anh
Có bản điện tử trên Bookwworm
Financial Accounting 2 ISVNU INS3002 (2,3) Chương trình AC, IB
Chu Huy, Anh
Có bản điện tử trên Bookworm
Corporate Finance ISVNU INS3007 (1) Chương trình AC, IB
Nguyễn Vân Hà
Có bản điện tử trên Bookworm
Corporate Finance ISVNU INS3007 (2) Chương trình AC, IB
Nguyễn Xuân Hải
Có bản điện tử trên Bookworm
International Accounting ISVNU INS3017 (1,5) Chương trình AC, IB
Lê Thị, Mai
Chưa có bản mềm trên Bookworm
International Accounting ISVNU INS3017 (3) Chương trình AC, IB
Nguyễn Thị Thanh Loan
Chưa có bản mềm trên Bookworm
International Trade Management ISVNU INS3019 (1,2,3) Chương trình AC, IB
Lê Hương Linh
Có bản điện tử trên Dspace
Global Supply Chain Management ISVNU INS3021 (1,2) Chương trình AC, IB
Trần Công Thành
Có bản điện tử trên Bookworm
Financial Report Analysis ISVNU INS3030 (1) Chương trình AC, IB Có bản điện tử trên Bookworm
Financial Report Analysis ISVNU INS3030 (3) Chương trình AC, IB
Chu Huy, Anh
Có bản điện tử trên Bookworm
Principles of Information Security ISVNU INS3062 Chương trình MIS
Nguyễn Đại, Thọ
Có bản điện tử trên Bookworm
Principles of Information Security ISVNU INS3062 Chương trình MIS
Nguyễn Đại, Thọ
Chưa có bản điện tử trên Bookworm
Information Security Management ISVNU INS3072 Chương trình MIS
Nguyễn Đại, Thọ
Chưa có bản điện tử trên Bookworm
Information Security Management ISVNU INS3072 Chương trình MIS
Nguyễn Đại, Thọ
Có bản điện tử trên Bookworm
Business in Multicultural Environment ISVNU INS4002 Chương trình AC, IB
Nguyễn Thị Minh, Huyền
Có bản điện tử trên Bookworm
Corporate Finance Management ISVNU INS4006 Chương trình AC
Đỗ Phương, Huyền
Có bản điện tử trên Bookworm
Introduction to Informatics ISVNU INT1004 Chương trình AC, IB, MIS
Trần Thị, Oanh
Nguyễn Đình Chinh
Đỗ Trung Tuấn
Nguyễn Hà Nam
Trương Công Đoàn
Có bản điện tử trên Bookworm
Theory of Probability and Mathematical Statistics ISVNU MAT1004 Chương trình AC, IB, MIS Học kỳ 2
Nguyễn Hải, Thanh
Có bản điện tử trên Bookworm
Mathematics for Economics ISVNU MAT1005 Chương trình AC, IB, MIS Có ban điện tử trên Bookworm
Mathematics for Economics ISVNU MAT1005 (1) Chương trình IB, AC
Lê Đức, Thịnh
Chưa có bản điện tử trên Bookworm
Advanced Mathematics ISVNU MAT1092 Chương trình AC, IB, MIS
Nguyễn Hải, Thanh
Lê Đức, Thịnh
Phan Quang Sáng
Có bản điện tử trên Bookworm
Introduction to Psychology ISVNU PSY1050 Chương trình AC, IB
Nguyễn Đức Nam
Có bản điện tử trên Bookworm
Introduction to Law ISVNU THL1057 Chương trình AC, IB, MIS Chưa có ban điện tử