Courses

Name Dept. Course # Section Term Instructors Notes
Macroeconomics ISVNU INE1051 (1,2,4) Chương trình AC, IB Có bản điện tử trên Bookworm
Financial Accounting 1 ISVNU INS 3001 Chương trình AC, IB
Lê Văn, Liên
Chu Huy, Anh
Có bản điện tử trên Bookwworm
Economic Statistics ISVNU INS2004 (1, 3) Chương trình AC, IB
Lê Đức, Thịnh
Có bản điện tử trên Bookworm
International economics ISVNU INS2005 (3-4) Chương trình AC, IB Có bản điện tử năm 2015 trên Bookworm
Information Systems in Organizations ISVNU INS2025 (1) Chương trình MIS Có bản điện tử trên Bookworm
Business Communication ISVNU INS2029 Chương trình AC, IB Có bản điện tử trên Bookworm
Database Systems ISVNU INS2055 Chương trình MIS Chưa có bản điện tử trên Bookworm
Database Systems ISVNU INS2055 Chương trình MIS
Trần Thị, Oanh
Có bản điện tử trên Bookworm
Accounting Information Systems ISVNU INS2104 (1,3) Chương trình AC Học kỳ 2 Có bản điện tử trên Bookworm
Accounting Information Systems ISVNU INS2104 (1,3) Chương trình MIS Học kỳ 2 Có bản điện tử trên Dspace
Managerial Accounting ISVNU INS2109 Chương trình AC, IB Có bản điện tử trên Dspace
Managerial Accounting ISVNU INS2109 (4) Chương trình AC, IB Có bản điện tử trên Bookworm
Financial Accounting 2 ISVNU INS3002 Chương trình AC, IB
Chu Huy, Anh
Có bản điện tử trên Bookworm
Business in Multicultural Environment ISVNU INS4002 Chương trình AC, IB Có bản điện tử trên Bookworm
INE1051 (1,2,4) ISVNU INT1004 Chương trình AC, IB, MIS Có bản điện tử trên Bookworm
Theory of Probability and Mathematical Statistics ISVNU MAT1004 Chương trình AC, IB, MIS Học kỳ 2
Nguyễn Hải, Thanh
Có bản điện tử trên Bookworm
Advanced Mathematics ISVNU MAT1092 Chương trình AC, IB, MIS
Nguyễn Hải, Thanh
Có bản điện tử trên Bookworm
Advanced Mathematics ISVNU MAT1092 (3,5) Chương trình AC, IB, MIS Học kỳ 2
Lê Đức, Thịnh
Có bản điện tử trên Bookworm