Thông báo về dịch vụ hỗ trợ bạn đọc mượn tài liệu của Thư viện Khoa Quốc tế trong thời gian diễn ra dịch Covid-19

15/05/2021

Nhằm hỗ trợ cho bạn đọc có nhu cầu sử dụng tài liệu trong thời gian diễn ra dịch Covid-19, Khoa Quốc tế triển khai dịch vụ hỗ trợ bạn đọc mượn tài liệu (bạn đọc sẽ chịu chi phí vận chuyển). Bạn đọc có nhu cầu thực hiện theo các cách thức sau:

1. Đăng ký đặt mượn tài liệu trên phần mềm quản trị Koha: 

Bước 1: Bạn đọc truy cập theo địa chỉ: http://library.isvnu.vn/

Bước 2: Bạn đọc đăng nhập tài khoản (User, Pass: mã thẻ sinh viên)

Bước 3: Bạn đọc tìm tài liệu và đăng ký đặt mượn qua hệ thống (Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu bạn đọc truy cập theo đường link : https://bitly.com.vn/fd7aq9

Bước 4: Thư viện sẽ tiếp nhận và xác nhận yêu cầu của bạn đọc, sau đó gửi về địa chỉ bạn đọc đã cung cấp.

2. Hỗ trợ đặt mượn trực tiếp với nhân viên thư viện:

- Điện thoại: 024.35575992, ext 20

- Hotline: 0989 313 741 (Cô Yến)

- Email: libraryinfor@isvnu.vn

- Messenger của Fanpage thư viện (Thư viện Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội)

Bước 1: Bạn đọc cung cấp các thông tin cụ thể như sau: Họ tên, mã số thẻ sinh viên, tên tài liệu, đăng ký cá biệt, số điện thoại, địa chỉ nhận sách.

Bước 2: Thư viện sẽ tiếp nhận và xác nhận yêu cầu của bạn đọc, sau đó gửi về địa chỉ bạn đọc đã cung cấp.

3. Hỗ trợ tìm kiếm và tải tài liệu online theo yêu cầu

Bạn đọc gửi thông tin tài liệu cần tìm về địa chỉ email: libraryinfor@isvnu.vn

Trân trọng thông báo.

 

Nơi nhận:

TL. CHỦ NHIỆM KHOA

- Ban Chủ nhiệm Khoa (để b/c);

KT. TRƯỞNG PHÒNG KHCN&HTPT

- Các đơn vị trực thuộc Khoa (để p/h);

- Website Khoa;

- Lưu: VT; P. KHCN&HTPT.

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

                                   (Đã ký)

  

                            Đỗ Hoàng Nam