Tôi truy cập mạng wifi tại thư viện bằng cách nào?

10/09/2019

- Bạn đọc là sinh viên, học viên được cấp 01 tài khoản (ID,Password) tương ứng với mã thẻ sinh viên, thẻ học viên để truy cập hệ thống mạng wifi tại thư viện cũng như hệ thống mạng wifi toàn Khoa.

- Bạn đọc là cán bộ, giảng viên được cấp 01 tài khoản (ID,Password) để truy cập hệ thống mạng wifi tại thư viện cũng như hệ thống mạng wifi toàn Khoa.